Školka

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“ Robert Fulghum

Jsme bilingvní česko-německá školka pro děti od 2 do 6 let. Školka byla založena v roce 2005 a nabízí program s kvalifikovanými pedagogy – rodilými mluvčími – v českém a německém jazyce.
Všichni učitelé v naší školce mají pedagogické vzdělání, které si průběžně doplňují formou seminářů a školení a pravidelně se účastní hospitací a kurzů v zahraničí. Mezi naše spolupracovníky patří dětská lékařka, která garantuje kvalitu péče o děti mladší tří let, a německá logopedka. Dostatečný počet pedagogů na počet dětí ve třídách nám umožňuje individuální a kvalitní péči o všechny děti.
Individuálně a s láskou pečujeme ve třídě Kuřátek o nejmenší děti, pro které jsme připravili bezpečné prostředí a program odpovídající jejich věku.
Ve třídě Kačenek objevujeme svět s dětmi od tří let, podporujeme jejich přirozenou zvídavost a jejich radost z poznávání nových věcí.
Speciální program nabízíme předškolákům ve skupině Vlaštovek a připravujeme je na vstup do českých, německých i mezinárodních škol.
Školka sídlí v krásně zrekonstruované rodinné vile se zahradou v klidné části pražských Vinohrad.
Školka má dvě třídy, kapacita je čtyřicet dětí.

Kuřátka

Ve třídě Kuřátek se staráme o děti ve věku od dvou let do čtyř let. O děti pečujeme v malé skupině o počtu maximálně 15 dětí. Takto malé děti potřebují především bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře, teprve pak mohou poznávat nové věci. Jazyková koncepce vychází z imerzní metody. Učitelky hovoří s dětmi na základě principu „jedna osoba – jeden jazyk“ vždy jen svým mateřským jazykem, česky nebo německy. Imerzní metoda je velmi efektivní, neboť funguje na stejném principu, jakým se děti učí svůj rodný jazyk od rodičů. O děti ve třídě Kuřátek pečují jedna německá a dvě české učitelky.
Dětem nabízíme velké množství aktivit, které je nejen baví, ale i rozvíjejí ve všech oblastech. V naší pedagogické práci se vždy řídíme možnostmi a schopnostmi dítěte. Pro malé děti je důležité zejména zdokonalování smyslového vnímání. Sluch, zrak a chuť jsou nejdůležitější smysly v prvních okamžicích života dítěte. Děti zkoušejí pracovat s nejrůznějšími materiály (papír, modelína, prstové barvy, přírodní materiál atp.), čímž procvičují motoriku i kreativitu. Při své pedagogické práci se také zaměřujeme na podporu přirozené radosti z pohybu, jak při cvičení a společném dovádění u nás ve školce, tak při vycházkách do okolí, na hřiště nebo hře na zahradě školky. Nevynecháváme ani rozvoj řeči, který procvičujeme pomocí písniček, básniček či při čtení knížek. Radost z hudby podporujeme tancem, zpěvem či doprovázením se na různé hudební nástroje. Velký důraz klademe na adaptační fázi dítěte, je pro nás důležité, aby si dítě na školku zvyklo postupně, bez zbytečného stresu a strachu.
Během prvních dnů dítě zůstává ve školce vždy s jedním rodičem (či jinou jemu důvěrně známou osobou). Takto se nejprve z bezpečné blízkosti rodiče seznámí s prostředím školky, dětmi i učitelkami. Teprve potom se rodič může na chvíli, postupně pak na delší dobu, ze školky vzdálit. Adaptační fáze probíhá vždy individuálně, podle potřeb konkrétního dítě a po dohodě rodičů a učitelek. Je pro nás velice důležité, aby si dítě nepřipadalo ve školce odložené, ale aby se ve skupině cítilo dobře a bezpečně. Zároveň si přejeme, aby rodiče odcházeli ze školky s pocitem, že je o jejich dítě během dne dobře postaráno!Kačenky

Děti ve věku od čtyř do šesti let jsou zařazeny do třídy Kačenek. Děti v tomto období chtějí objevovat svět a my ve školce tento jejich přirozený zájem podporujeme a rozvíjíme různorodými aktivitami a projekty, při kterých společně s dětmi hledáme řešení. V tomto věku se také utváří individualita a osobnost jedince a my se snažíme podpořit zdravé sebevědomí každého dítěte. Komunikační, řečové schopnosti a slovní zásobu rozvíjíme pomocí říkanek, písniček a pomocí společného povídání v kroužku. Děti mají možnost vyjádřit svůj názor, učí se však také respektovat druhé a dávat jim prostor. U dětí rozvíjíme také grafomotorickou a kognitivní oblast, u starších dětí pak v rámci předškoličky ve skupině Vlaštovek. Jazyková koncepce vychází z imerzní metody. Učitelky hovoří s dětmi na základě principu „jedna osoba – jeden jazyk“ vždy jen svým mateřským jazykem, česky nebo německy. Imerzní metoda je velmi efektivní, neboť funguje na stejném principu, jakým se děti učí svůj rodný jazyk od rodičů. O děti ve třídě Kačenek pečují dvě německé a dvě české učitelky.
Za příznivého počasí chodíme s dětmi denně na zahradu, pravidelně vyrážíme na výlety a procházky a jednou týdně si společně zacvičíme v tělocvičně v sokolovně. Dbáme na to, aby děti měly dostatek prostoru pro vlastní volnou hru, která je připravuje na pozdější reálný život. Právě během hry se rozvíjí nejen vnímání, myšlení a učení, ale také schopnost citů, které jsou základem pro mezilidské vztahy.
Každý rok nabízíme dětem rovněž tříměsíční plavecký kurz.
Program ve třídě Kačenek doplňuje také široká nabídka kroužků v českém i německém jazyce.


Vlaštovky

Předškolním dětem ze skupiny Kačenek několikrát v týdnu nabízíme předškolní výchovu v českém i německém jazyce. Na tyto aktivity třídu Kačenek dělíme na předškoláky (Vlaštovky) a mladší děti. S oběma skupinami pracujeme na věkově přiměřených projektech, které u dětí podporují samostatnost, prohlubují jejich znalosti a posilují pocit sounáležitosti se skupinou. Snažíme se podporovat a udržovat přirozenou chuť dětí se učit, což je jedním ze základních předpokladů jejich úspěchu ve škole. U předškolních dětí podporujeme formou různých cíleně zaměřených
aktivit další rozvoj jejich schopností především v těchto oblastech: emocionální a sociální kompetence, komunikační schopnosti (jazyk), práce s čísly, grofomotorika, logopedie, koncentrace a udržení pozornosti. V oblasti předškolní výchovy spolupracujeme zejména se Základní školou Kladská v Praze 2.

Třídy/ Čas

děti od 2 do 4 let

děti od 4 do 6 let 

předškoláci 

7:30 – 9:00 příchod dětí, volná hra, kreativní nabídka  příchod dětí, volná hra, kreativní nabídka  příchod dětí, volná hra, kreativní nabídka 
9:00 ranní kruh  ranní kruh  ranní kruh 
9:30 svačina  svačina  svačina 
10:00 – 12:00 kreativní činnosti, projekty, jazykový blok, pobyt venku  kreativní činnosti, projekty, jazykový blok, pobyt venku  kreativní činnosti, projekty, jazykový blok, aktivity pro předškolní děti, pobyt venku 
11:30 – 13:00 oběd, hygiena, spaní  oběd  oběd 
13:00 – 14:30 spánek  spánek, klidová činnost, volná hra  klidová činnost, volná hra 
14:30 – 15:00 odpolední svačina  odpolední svačina  odpolední svačina 
15:00 – 15:30 odpolední kroužek  odpolední kroužek  odpolední kroužek 
15:30 – 18:00 volná hra, kreativní nabídky, pobyt venku, spojení tříd  volná hra, kreativní nabídky, pobyt venku  volná hra, kreativní nabídky, aktivity pro předškolní děti, pobyt venku 
18:00 – 20:00 večerní klub  večerní klub  večerní klub 

Základem naší pedagogické práce je pedagogika Armina Krenze založená na situačně orientovaném plánování.
Naším nejdůležitějším úkolem je provázet a podporovat dítě při hledání a poznávání okolního světa a pomoci mu získat pozitivní pohled na sebe samé.
Ke každému dítěti přistupujeme individuálně dle jeho potřeb. Naši pedagogové se považují za průvodce dítěte, každé dítě provází jeho vývojem a vzdělávacím procesem individuálně.
Základním předpokladem vytvoření dobrého vztahu mezi pedagogem a dítětem je důvěra. Jen spokojené dítě, které se cítí dobře a rádo chodí do školky, se může s radostí učit a dobývat svět. Milé, spolehlivé a uctivé učitelky jsou pro další rozvoj dítěte velmi důležité, neboť dítě si k nim vytváří vztah plný důvěry. Speciální důraz klademe na plánování prvních dnů dítěte ve školce, které přizpůsobíme zvlášť potřebám každého dítěte a jeho rodičů.
Nepřetržité pozorování dětí je nejdůležitější částí naší pedagogické práce. Pozorováním se dozvídáme, jaké silné stránky a potřeby mají jednotlivé děti, jaká témata je zajímají, kde potřebují naši podporu a jakým vývojovým stádiem právě prochází. Naše pozorování zapisujeme a společně vyhodnocujeme. Tato dokumentace slouží především k pravidelným konzultacím s rodiči. Výsledkem naší dokumentace vývoje dítěte je portfolio, ve kterém zachycujeme různé vývojové a vzdělávací fáze dítěte. Společně s dítětem vytváříme knihu, která obsahuje fotografie, kresby, nápady, díla, portréty, představy, otisky rukou, oblíbené písničky a důležité okamžiky ve vývoji dítěte. Při odchodu z naší školky dostane každé dítě svůj vlastní „deník ze školky“.
Podrobný vzdělávací program je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školky.

Imerzní metoda

Naše školka se zaměřuje na dvojjazyčnou výchovu dětí pomocí tzv. imerzní metody. Imerze znamená ponoření se do jazyka neboli „jazyková koupel“. Učitelky hovoří s dětmi na základě principu „jedna osoba – jeden jazyk“ vždy jen svým mateřským jazykem, česky nebo německy.
Imerzní metoda je velmi efektivní, neboť funguje na stejném principu, jakým se děti učí svůj rodný jazyk od rodičů. Jazyk se děti neučí výkladem gramatiky, „biflováním“ slovíček, ale tím, že slyší mluvit učitelku nebo jiné děti tímto jazykem. Význam slov děti lehce pochopí, neboť učitelky svůj slovní projev doprovázejí gesty či mimikou. Všechny učitelky v našem týmu jsou rodilé mluvčí v příslušném jazyce.

Jazykový vývoj dvojjazyčných dětí

Malé děti se učí svému jazyku neuvěřitelně rychle. V prvních pěti letech života většina dětí zvládá plynně svůj mateřský jazyk (jazyky) a je schopna formulovat ucelené věty k vyjádření svých myšlenek.
Základním předpokladem rozvoje řeči po narození je sluchové vnímání. Děti se rodí s citlivostí k melodii a intonaci mluvené řeči. Musí mít dostatečnou příležitost poslouchat mluvenou řeč již od narození, aby se naučily rozlišovat specifické zvuky jazyka či více jazyků.

Vyrůstání v bilingvní rodině či návštěva bilingvní školky dítěti umožňuje naučit se bez velkého úsilí jazyky dva. Rané osvojení jazyka u dětí vede obvykle k dokonalé výslovnosti.
Od roku 2005 pracujeme v naší školce s dvojjazyčnými dětmi. Na základě našich praktických zkušeností a teoretických znalostí můžeme popsat jazykový vývoj u dvojjazyčných dětí zhruba takto:
– Dítě ve věku do 18 měsíců používá izolovaná slova, vytváří si jeden lexikální soubor, do kterého začleňuje slova z obou (či více) jazyků.
Slovník dítěte obsahuje zhruba 30-50 slov.
– Dítě ve věku zhruba od 2 let si rozšiřuje slovní zásobu v obou jazycích, jazyky často míchá či označuje věci oběma jazyky. Dítě někdy používá jednotná pravidla pro oba jazyky. V tomto věku už dítě pro rozvoj svých jazykových schopností potřebuje i jiné sociální kontakty než
pouze rodiče, návštěva bilingvní školky doplňuje a prohlubuje znalosti jazyka získané od rodičů a dítě má možnost využívat oba jazyky v komunikaci s učitelkami a zejména při hře s jinými dětmi. Děti velmi dobře rozlišují, kdo s nimi jakým jazykem hovoří.
– Ve 4 letech dítě již většinou oba jazyky velmi dobře rozlišuje a správně používá gramatiku. Dítě si neustále doplňuje slovní zásobu v obou
jazycích. V tomto věku si dítě již uvědomuje, že jazyk potřebuje, aby se domluvilo třeba s kamarádem nebo s prarodiči, a chápe, že jeho znalost je pro ně výhodná. U každého dítěte nicméně probíhá jazykový vývoj individuálně a ovlivňuje ho celá řada faktorů, jakými jsou
například samotná osobnost každého dítěte, postoj rodičů, doba působení jazyka, počet jazyků, které ho obklopují.

Výhody dvojjazyčnosti

Moderní výzkumy poměrně přesvědčivě dokládají pozitivní působení dvojjazyčnosti na některé kognitivní funkce. Za hlavní výhodu bilingvních dětí se považuje schopnost lepší selektivní pozornosti, tj. schopnost rozlišit důležité od méně důležitého. U bilingvních dětí je také více rozvinuta schopnost přemýšlet o povaze a funkci jazyka. Bilingvní jedinec musí totiž stále volit, jaký jazyk, kdy a v komunikaci s kým použít. Jedna z největších výhod dvojjazyčnosti spočívá tedy v tom, že i velmi malé dítě si uvědomuje, že stejnou věc lze pojmenovat různě. Tento raný nácvik abstrakce může být základem větší pružnosti a otevřenosti bilingvních jedinců. Další oblastí, kde bilingvní děti mají lepší výsledky, je oblast tvořivého myšlení. Neustálé přepínání mezi dvěma jazyky vede k větší flexibilitě v myšlení.
V naší školce se snažíme docílit vyvážené bilingvní výchovy tím, že dítě je stejně často v kontaktu s oběma jazyky. Pokud dítě odmítá jedním jazykem mluvit, nevyvíjíme na něj tlak, ale učitelka na něj nepřestává mluvit svým mateřským jazykem. Obvykle se po nějakém čase dítě opět samo rozmluví. Velice důležité je, aby se dítě necítilo pod tlakem, který by mohl jeho postoj ke slabšímu jazyku ještě více zablokovat.
Při aplikaci imerzní metody úzce spolupracujeme s Univerzitou Karlovou v Praze (katedra psychologie), v letech 2009-2011 v naší školce proběhl vědecký výzkum na téma „Jazykový vývoj dětí ve dvojjazyčném předškolním zařízení“.

Naše poznatky a informace o dvojjazyčnosti se zakládají na konzultacích, rozhovorech a setkáních s paní prof. PhDr. Lenkou Šulovou, CSc. z katedry psychologie UK a paní dr. Lucií Scholl, psycholožkou zabývající se problematikou dvojjazyčných dětí. Za dobu existence naší česko- německé školky jsme se setkali s celou řadu dvoj- a vícejazyčných rodin a velkým počtem různých jazykových kombinací v rodině a okolí dítěte. Každé nové dítě a jeho jazyková situace je pro nás velkou výzvou!

Každý den ve školce zasedají děti celkem třikrát ke stolu. Dopolední svačina, oběd i odpolední svačina probíhá společně pro všechny děti v rámci jednotlivých tříd. Děti tak mají příležitost se v klidu najíst, nemusí se vzdávat vlastní hry, která je pro mnohé přednější než svačina.
V rámci skupiny dbáme na správné stravovací návyky či kulturu stolování. Děti jsou ve školce vedeny k samostatnosti a už ve třídě Kuřátek je učíme používat při jídle samostatně lžíci. Starší děti se pak učí zacházet s příborem a jíst čistě. Dbáme také na dodržování hygienických návyků.
Děti se ve školce někdy také setkávají s novými potravinami, které třeba z domova neznají. Motivujeme je k tomu, aby neznámý pokrm alespoň ochutnaly. Teprve potom mohou zhodnotit, zda jim chutná a zda chtějí v jídle pokračovat. Proto také děti dostávají na talíř vždy alespoň malý kousek od všech částí oběda. Vždy ale mohou ovlivnit velikost porce i jednotlivých součástí pokrmu. Nové pokrmy nabízíme dětem opakovaně, aby si na neznámou chuť zvykly.
S dětmi o jídle také mluvíme. Povídáme si o tom, jak velká by měla být přiměřená porce, co je zdravé a které potraviny obsahují vitamíny, které potraviny nejsou zdraví prospěšné, a je tedy dobré, aby byly v našem jídelníčku zastoupeny v nižší míře.
Děti mají během celého dne k dispozici pití – kohoutkovou vodu a neslazený ovocný čaj.  Dohlížíme na to, aby děti dostatečně pily, a to zvláště během horkých dnů.
Jídelníčky jsme sestavily ve spolupráci s nutriční terapeutkou z projektu Skutečně zdravá škola. Definitivní podoba jídelníčku potom vzniká po konzultaci s kuchařem z Jídelny Krejcárek, který připravuje naše obědy. Obědy odebíráme z Jídelny Krejcárek od roku 2014. Toto stravovací
zařízení vaří obědy i pro další mateřské školy v rámci programu Zdravá školní jídelna.
Dopolední i odpolední svačinky nám ve školce každý den čerstvě připravuje naše hospodyně. Sami si nakupujeme potraviny a dbáme na to, aby byly vždy kvalitní a čerstvé. Ovoce a zeleninu vybíráme dle sezóny a aktuální nabídky na trhu.
V každé dopolední i odpolední svačině jsou zastoupeny ovoce či zelenina. Dětem je většinou podáván talíř s více druhy ovoce či zeleniny, aby si všichni z nabídky něco vybrali. Zeleninu a ovoce servírujeme nejčastěji v syrovém stavu, někdy ve formě pyré nebo salátu. Preferujeme sezónní české ovoce.
Dopolední svačinka je spíše lehčí, děti dostávají spolu s ovocem a zeleninou jogurt, šlehaný tvaroh či müsli, odpoledne potom obložený chléb či pečivo. Veškeré pomazánky připravuje naše hospodyně z kvalitních surovin. V jídelníčku dětí je zastoupeno jak celozrnné, tak běžné pečivo.
Oběd se skládá z polévky a hlavního chodu. Jedenkrát týdně děti dostávají k obědu rybu, dvakrát hlavní jídlo s masem (preferujeme kuřecí, hovězí, krůtí či králičí maso), v ostatní dny je oběd bezmasý, jedenkrát za 14 dní mají dětí sladký oběd. Přílohy jsou velmi rozmanité, kromě těstovin, rýže, brambor a knedlíků mohou děti ochutnat i kuskus či cizrnu. Součástí hlavního jídla je většinou tepelně upravená zelenina (fazolky, hrášek, mrkev, brokolice).

Děti ve školce jídlo nejen rády konzumují, ale často si jej i samostatně připravují. V rámci programu děti v obou třídách často zhotovují jednoduché pokrmy (ovocný salát) nebo pečou koláč, bábovku či vánoční cukroví. Každý týden se také ve školce koná kroužek vaření, kde si děti mohou vyzkoušet i přípravu složitějších pokrmů.
Jídlo nás prostě baví!

Magdalena Mátlová, DiS.
ředitelka školky
program pro předškoláky (Vlaštovky)

Vzdělání – Střední zdravotnická škola, obor farmacie
Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická, obor předškolní pedagogika a psychologie

Profesní kariéra – od roku 2020: ředitelka školky

od roku 2011: učitelka v Mateřské škole KIDS Company Praha

Další odborná kvalifikace – praxe v českých mateřských školách
hospitace v německých mateřských školách v Bielefeldu, v Berlíně a Brémách
školení a průběžné vzdělávání k tématu „Předškolní výchova  a vzdělávání v Evropě“, „Bilingvní výchova a vzdělávání“
Zertifikat Deutsch, Goethe – Zertifikat B2
kurz první pomoci

Co mě ve školce baví – dvojjazyčnost i vícejazyčnost našich dětí
učit a objevovat s dětmi nové věci
zpívání s klavírem, čtení, povídání, pečení

Jazykové schopnosti
český jazyk – mateřský jazyk
německý jazyk – velmi dobrá úroveň
anglický jazyk – základní úroveň

Mgr. Markéta Frank
jednatelka
zakladatelka školky

Vzdělání – Právnická fakulta Univerzity Karlovy,
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor politologie – překladatelství němčina

Jak vznikla školka – Po studiu jsem nejprve pracovala několik let jako překladatelka se specializací v oboru právo. Po narození mých synů (2000 a 2003) jsem začala hledat školku, ve které by se mé děti mohly vzdělávat ve svých dvou mateřských jazycích – češtině i němčině. V té době taková nabídka v Praze chyběla, tak jsem se po nějaké době rozhodla založit školku vlastní. V září 2005 jsem otevřela první malou česko-německou třídu. V roce 2008 se mým partnerem ve školce stala německá nadace von Laer Stiftung, od té doby školku provozujeme společně.

Jazykové schopnosti –
český jazyk – mateřský jazyk
německý jazyk – velmi dobrá úroveň
anglický jazyk – dobrá úroveň

Nicole Freller
učitelka pro německý program ve skupině Kačenek

Vzdělání – 2011-2015: Střední odborná škola, obor sociální pedagogika v Altdorfu u Norimberku

Profesní kariéra – od 2016: učitelka v MŠ KIDS Company Praha
2015-2016: Roční praxe ve stacionáři s mladistvými

Další odborná kvalifikace – praxe v předškolních i školních zařízeních v Německu
praxe v zařízeních s lidmi s handicapem (ve stacionárních i ambulantních)
školení a semináře k tématu „interkulturní komunikace“

Co mě ve školce baví – inspirovat a podněcovat děti v komunikaci
vyrážet s dětmi na výlety mimo školku
podporovat u dětí kreativitu a zvědavost situačně orientované plánování

Jazykové schopnosti – německý jazyk – mateřský jazyk
český jazyk – velmi dobrá úroveň
anglický jazyk – velmi dobrá úroveň

Lucie Sinecká, DiS.
učitelka pro český program ve třídě Kačenek

Vzdělání – Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou

Profesní kariéra – od roku 2010: učitelka v Mateřské škole KIDS Company Praha
asistent pedagoga pro děti s poruchami učení a chování na ZŠ

Další odborná kvalifikace – hospitace v německé mateřské škole v Bielefeldu
školení a průběžné vzdělávání k tématům „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ“ a „Interkulturní komunikace“
státní základní zkouška z NJ a mezinárodní certifikáty ZD a ZMP

Co mě ve školce baví – vícejazyčná komunikace
výtvarná výchova

Jazykové schopnosti
český jazyk – mateřský jazyk
německý jazyk – velmi dobrá úroveň
anglický jazyk – základní úroveň

Petra Kyclová Morávková, MUDr.

učitelka pro český program ve třídě Kuřátek

Vzdělání – Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství

Profesní kariéra – od května 2020 učitelka v Mateřské školce Kids Company Praha, předtím
pracovala jako sekundární lékařka na německé dětské rehabilitační klinice a jako medicínská
konzultantka pro ERV

Další odborná kvalifikace – Erasmus studium na dětských odděleních na univerzitní klinice
v Drážďanech, stáže na pražských klinikách na odděleních neonatologie, pediatrie

Co mě ve školce baví – velmi mě naplňuje práce s dětmi, jejich upřímnost a spontánnost,
baví mě tvoření s dětmi, podněcování dětí k pohybu, čtení knížek

Jazykové schopnosti
český jazyk – mateřský jazyk
německý jazyk – velmi dobrá úroveň
anglický jazyk – mírně pokročilá úroveň

Christina Günther
učitelka pro německý program ve skupině Kačenek
program pro předškoláky (Vlaštovky)

Vzdělání – 4leté pedagogické vzdělání ve Stuttgartu a Karlsruhe

Profesní kariéra – od prosince 2019 učitelka ve školce Kids Company Praha
předtím učitelka ve školce a v zařízení denní péče o děti v Německu

Další odborná kvalifikace – Praktikum ve školce v Irsku (Dublin)
Zážitková pedagogika
Semináře o rozvoji jazyka a jazykových vadách, ergoterapie, pomoc dětem v psychicky
vypjatých situacích

Co mě ve školce baví – učit děti hravým způsobem německý jazyk
hrát a zpívat
číst s dětmi knížky
vyrábět a cvičit

Jazykové schopnost
německý jazyk – mateřský jazyk
anglický jazyk – velmi dobrá úroveň
španělský jazyk – základní znalosti
francouzský jazyk – základní znalosti

Liliana Kristofóri
hospodyně

Školení – Kurz PharmDr. Margity Slimákové – „Skutečně zdravá škola“
Pravidelná účast na setkávání zástupců školních jídelen a výdejen

Profesní kariéra – od roku 2014 hospodyně v Mateřské škole KIDS Company Praha

Co dělám ve školce – Ve školce dětem připravuji chutné a zdravé svačinky.
Snažím se o to, aby děti poznávaly nová jídla a chutě.

Co mě ve školce baví – Ráda se inspiruji. Baví mě vymýšlet pro děti nové svačinky.
Snažím se dělat svačinky i podle dětských chutí.

Jazykové schopnosti
český jazyk – mateřský jazyk

Desiree Keppler    Dobrovolnice

Desiree pochází z německo-švýcarsko-francouzského pohraničí z města Weil am Rhein. V naší školce
nyní absolvuje svou roční dobrovolnickou službu v rámci programu Erasmus +.  Desiree v létě složila
maturitu a rozhodla se pro práci dobrovolnice v Praze. Desiree ráda sportuje, věnuje se zejména
moderní gymnastice, má všestranné zájmy a je velmi kreativní, což může nyní při práci s dětmi
uplatnit. Desiree pracuje ve skupině Kačenek.

Jette Kirsch   Dobrovolnice

Jette pochází z německého Lipska a v naší školce absolvuje tento školní rok svou dobrovolnickou
službu v rámci programu Erasmus +. Jette v létě 2020 složila maturitu na gymnáziu a od září pracuje
ve skupině Kuřátek. Jette je velmi kreativní, ráda s dětmi něco vyrábí a povídá si s nimi. Jejím
mateřským jazykem je němčina, mluví výborně anglicky a francouzsky a už se také začala učit česky.


Ein toller Kindergarten!

Unsere Tochter ist jetz fast 1,5 Jahre in dem Kindergarten und wir können nur loben. Die Atmosphäre ist familiär, die Kinder bekommen Ausbildung, Unterstützung und zweisprachige Erziehung. Sie werden individuell behandelt, wenn nötig getröstet. Unsere Tochter hat sehr viel Neues gelernt und viele Freunde gefunden. Die Kindergärtnerinnen sind nett, hilfsbereit und entgegenkommend. Ich kann den Kindergarten nur empfehlen! Marcela Kunešová, 19.06.2020

Great kindergarten. Even greater staff. 

We wanted to give our child a multi-lingual environment for language development. Our child already has Czech and English at home, and we wanted to add German to the mix. After having had a look at a few kindergartens and daycare centers, we decided on Kids Company, not solely because it is a Czech/German kindergarten, but because of the very positive impression the staff made on us. Our child is always happy to go to school and completely adores the teachers. I highly recommend Kids Company if you are a parent looking to expand your child’s horizons. Sanan, 20.02.2019 

Happy children 

I would like to share my great experience with Kids Company Praha. I’ve chosen this kindergarten not only because of the development of the Czech and German language, but also for the pleasant environment and excellent treatment of all children and their parents. There always prevails a pleasant atmosphere in the kindergarten, you can see a very professional and at the same time comfortable and home-like relation to the children. For me as the mother it was very important to know, that my daughter is in good hands. The best proof was the fact, that she was every day looking forward to the kindergarten and all her teachers. I’m sure she will always enjoy looking back to the times spent with her friends in Kids Company. Olga Brantová, 20.09.2017 

Great kindergarten 

Our daughter joined the Kids Company for approx. 4 years and I have to tell we were very satisfied and especially the improvement what the kindergarten did over the last 12-18 months with engaging more German speaking teachers over the exchange program was really great! We can recommend this kindergarten warmly and it is a very safe place for kids and all the teachers support the individual development of your child***** Robert Vukelic, 12.09.2017 

Thank you 

I would like to thank to Kids company Prague team for an excellent and enthusiastic work with kids. our son started visiting this kindergarten two years ago when he was 2 and since that time, he became very creative and skillful boy who understands and slowly starts speaking German, even if we are complete Czech family. I appreciate the attitude of the teachers entertaining and educating children in interesting, playful and educational programs, events and work. time to time we also use the opportunity of night baby-sitting ensured by the teachers. I would like to recommend kids company Prague to all the families who want they children to spent time out of home in friendly, happy and smart company with nice people and kids. Lucie, 28.02.2018 

Great kindergarten and even better teachers 

Kids company is really a great kindergarten and absolutely recommendable! Our son was two years there and he loved this kindergarten and his teachers. He learned so much there and made a lot of friends. I can’t say enough about the teachers, finding them has been such a blessing, they gave our son an amazing preschool experience and he still talk about memories he made there. This is the kindergarten that you want your child to attend! Alma Heinz, 25.10.2016 

First choice for German speaking or bilingual families 

Kids Company is a great place for kids. I consider it the Nr.1 choice for German speaking families (or Czech-German), because it’s the only kindergarten of this type in Prague with relatively long opening hours (until 6pm). Other similar places have either shorter opening hours, or have also English during the day (which at least for us is too much because that would be the 4rd language for our 2 kids). The kids are split in 3 groups depending on age, and the daily routines and activities are structured so that the needs in every age group are taken into account. The staff is absolutely professional and very friendly, Czech and German native speakers. The house has a nice garden with their own playground, and the kids spend a lot of time outside. Obviously, the location is very central and well connected to public transport. Our kids love it, we can only recommend… Karin Soosova, 21.02.2016

Very nice kindergarten – loving teachers!

Our daughters spent three years at KidsCompany. Our girls will always miss their kindergarten, where there spend so many happy hours. The staff is so great with the kids. It is a nice and small kindergarten – very reliable, clean&safe and with a lot of attention to the kids. Small groups help the kids to develop and learn fast. Highly recommended!
Jan-Michael Hagemann, 12.02.2020